Lubliniec „per pedes”(cz.15)

Lubliniec „per pedes”(cz.15)

Sylwetki osób związanych z regionem lublinieckim

(ich personalia widnieją w nazwach lublinieckich ulic)

Konstanty Damrot (1841 Lubliniec – 1895 Pilchowice) – dzięki opiece wuja, ukończył gimnazjum w Opolu, a następnie studia filozoficzne i teologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim. Aktywnie działał w studenckich organizacjach. Pisał wiersze o tematyce patriotycznej, refleksyjnej i miłosnej.

Jan Nikodem Jaroń ( 1881 Jastrzygowice pod Olesnem – 1922 Lubliniec) – gimnazjum ukończył w Bytomiu, zaś we Wrocławiu studia prawnicze. Kontynuował je następnie we Lwowie, zdobywając tytuł doktora nauk prawniczych. Zrzeczenie się pruskiego obywatelstwa naraziło go po powrocie na Śląsk na szykany. Brał czynny udział w III powstaniu śląskim i walkach o Olesno. Jego grób znajduje się na naszym cmentarzu parafialnym. Pisał dramaty, wiersze liryczne, uprawiał publicystykę.

Juliusz Ligoń ( 1823 Prądy pod Koszęcinem – 1883 Królewska Huta) – zajmował się działalnością społeczno – oświatową, kolportażem polskich książek i czasopism. Prześladowany przez władze pruskie i więziony, zmarł na gruźlicę. Zasłynął jako poeta – kuźnik piszący wiersze i sztuki teatralne.

Józef Lompa ( 1797 Olesno – 1863 Woźniki) – organista w Wieluniu, pisarz w sądzie miejskim w Oleśnie, nauczyciel w Cieszynie. Związany później z Lublińcem i Lubszą. Zwolniony z pracy za działalność społeczną i narodową przez władze pruskie. Autor dzieł historycznych, podręczników szkolnych, artykułów prasowych, etnograf.