Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w okresie powojennym (cz.2)

Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w okresie powojennym (cz.2)

Pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego hospitalizowani są na różnych oddziałach. Wśród nich wymienić należy Oddział psychiatryczny ogólny, Oddział leczenia zaburzeń afektywnych, Oddział psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia, Oddział psychiatryczny ogólny z pododdziałem leczenia zaburzeń schizofrenicznych, Oddział psychiatryczny ogólny z pododdziałem detoksykacyjnym, Oddział psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu, Oddział psychiatryczny dla dzieci i młodzieży, Oddział psychiatryczny rehabilitacyjny, Oddział neurologiczny, Oddział terapii uzależnienia od alkoholu z pododdziałem dla kobiet oraz Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Psychiatryczny. Na terenie szpitala działa też apteka i laboratorium diagnostyczne. Na przestrzeni lat pacjenci poddawani byli leczeniu farmakologicznemu lekami psychotropowymi. Jednocześnie wdrażano i stosowano różnorodne metody psychoterapii i rehabilitacji. Obecnie w szpitalu zatrudnionych jest 18 psychologów. Ich głównym zadaniem jest pomoc w psychiatrycznej diagnozie, ograniczone w zakresie badania diagnostyczne, zbieranie danych z wywiadów psychologicznych i zróżnicowane oddziaływanie psychoterapeutyczne. Forma pomocy powinna wychodzić naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom pacjenta.
Popularna terapia zajęciowa pozwala zaktywizować pacjenta, rozwinąć więzi społeczne i poczucie własnej wartości. Z kolei obozy leczniczo – rehabilitacyjne sprzyjają rekreacji i rozwijaniu twórczej postawy w życiu codziennym. Terapia zajęciowa dla dzieci i młodzieży opiera się głównie na terapii zabawowej. Do codziennych zajęć zalicza się: zajęcia plastyczne, muzykoterapię, biblioterapię, ludoterapię (gry i zabawy świetlicowe oraz ruchowe na świeżym powietrzu), ergoterapię (naukę czynności życia codziennego), kinezyterapię ( np. gimnastykę, ćwiczenia na bieżni, rowerze stacjonarnym, gry sportowe na świeżym powietrzu), silwoterapię ( spacery i kontakt z przyrodą), treningi umiejętności społecznych, dramatoterapię i psychorysunek (wykorzystywany do wyrażania ekspresji twórczej i emocji). Z kolei pacjenci Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego korzystają m.in. z choreoterapii (terapia tańcem i ruchem), elementów muzykoterapii, z terapii rekreacyjnej i relaksacyjnej, ćwiczeń pamięci, terapii w formie zabaw czy organizacji wycieczek.
Działająca od 1954 roku szpitalna apteka, została w 1999 roku przeniesiona do nowego budynku, a w roku 2000 skomputeryzowana. Apteka zaopatruje oddziały i poradnie w produkty lecznicze, wyroby medyczne, zamknięte systemy do pobierania krwi oraz środki dezynfekujące. Laboratorium diagnostyczne funkcjonujące od roku 1963, w ostatnich latach otrzymało nową aparaturę, a jej znak stanowi wysoki poziom usług i takież kwalifikacje personelu.
………………………………………………………………………………………….
opracowano na podstawie: Henryk Kromołowski, Rozwój opieki psychiatrycznej i terapii uzależnień, Katowice 2014