Towarzystwo Edyty Stein

Towarzystwo Edyty Stein

Zainteresowanie postacią Stein zapoczątkował ks. Leonard Pająk z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lublińcu, który wygłosił homilię prezentującą jej bogate wewnętrzne, szukanie prawdy i odejście od ateizmu do wiary katolickiej. W roku 1984 ks. dr Jan Urbaczka zaczął organizować w kościele pw. św. Mikołaja spotkania i prelekcje na temat związków Edyty Stein z Lublińcem. W rok po jej beatyfikacji w ww. kościele została odprawiona msza św. w intencji byłych mieszkańców domu Salomona Couranta z udziałem obecnych właścicieli p.p. Elżbiety i Manfreda Ullmannów. Podano wtedy informację o planowanej we wrześniu 1988 roku do Lublińca Pielgrzymce Kobiet Katolickich z RFN szlakiem życia i śmierci błogosławionej. Wówczas zawiązał się komitet organizacyjny, który czynił starania o odnowienie elewacji domu i przygotowanie muzeum. I tak, dzięki przychylności Naczelnika Miasta, Urzędu Miasta i grupy mieszkańców Lublińca zainteresowanych postacią uczonej, udało się przygotować obiekt na przyjazd pielgrzymki. Goście przekazali na rzecz muzeum album „Muenster” i okolicznościową świecę zapaloną podczas uroczystości jego otwarcia. Z kolei ks. prałat Jerzy Pawlik obdarował nowy obiekt menorą i odlewem z brązu głowy błogosławionej Edyty Stein. Zaczęto gromadzić książki i publikacje poświęcone jej życiu.
Lubliniecki Oddział Towarzystwa im. Edyty Stein powołano w czerwcu 1991 roku. Wśród jego założeń statutowych znalazło się pielęgnowanie szeroko rozumianej spuścizny Patronki, pojednanie międzynarodowe, zwłaszcza polsko – niemiecko – żydowskie oraz dialog chrześcijańsko – judaistyczny. Celem popularyzacji postaci błogosławionej corocznie organizowany jest konkurs literacki pod hasłem: „Lubliniec – ukochane miasto Edyty Stein, konkurs plastyczny, fotograficzny czy konkurs na exlibris. Nagrodzone prace literackie publikowane były w prasie lokalnej i krajowej, zaś pokłosie pozostałych konkursów prezentowane było na wystawach pokonkursowych, stanowiąc wystrój pomieszczeń Centrum Pojednania. Stałym elementem oddziaływania na środowisko są comiesięczne otwarte spotkania( w każdy trzeci czwartek miesiąca) w siedzibie TES połączone z wykładami o tematyce ściśle związanej z postacią naszej patronki oraz tolerancją i dialogiem. Wstęp na wykłady jest bezpłatny. Corocznie członkowie TES uczestniczą w spotkaniach ekumenicznych organizowanych wspólnie z parafią pw. bł. S. Teresy Benedykty od Krzyża w ramach obchodów Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Do działań TES włącza się także młodzież lublinieckich szkół, po pierwsze – poprzez udział w organizowanych konkursach czy wyjazdach, po drugie – przez przygotowanie oprawy artystycznej różnych uroczystości( np. 100 – lecia urodzin Edyty Stein, wizyty J.E. ks. bp. Jana Wieczorka, a także otwarcia „Centrum Pojednania w Lublińcu”), po trzecie – poprzez wykonywanie szeregu prac porządkowych i remontowo – adaptacyjnych w pomieszczeniach siedziby, po czwarte – przez ofiarowanie swoich prac dyplomowych( modeli drewnianych zabytkowych kościółków z okolic Lublińca i zdjęć architektury miasta) do zbiorów muzeum stanowiących zalążek muzeum regionalnego.

 

Noclegi  w Lublińcu LUBEX zapraszają do Lublińca – miasta Edyty Stein