RODO

Informacja w zakresie zbierania danych osobowych przez Hotel LUBEX Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,str. 1), zwanym dalej w skrócie RODO, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Lubex” Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu zwane dalej w skrócie jako Administrator. Dane kontaktowe Administratora: adres: ul. Zwycięstwa 2, 42-700 Lubliniec telefon: 34 351 14 42, e-mail: noclegi@lubex.pl 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach: 1) Korzystania przez Panią/Pana z usług hotelowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 2. W związku z przetwarzaniem danych osobowych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 1) w celu korzystania z usług hotelowych (pkt 2 ppkt 1 Informacji) – podmioty uczestniczące w realizacji usług 2) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (pkt 2 ppkt 2 Informacji) – podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania: 1) w zakresie wykonania umowy zawartej przez Panią/Pana z Administratorem – przez okres do czasu zakończenia świadczenia usług hotelowych, a następnie do upływu przedawnienia roszczeń związanych z umową; 2) w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – do czasu wypełnienia obowiązków przez Administratora, 4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ich usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania będzie skutkować odmową realizacji usługi. 6. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani / Pana decyzji w sposób zautomatyzowany. 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.